Najbliższe webinarium

Temat:Cyfryzacja uczelni e-administracja
Paneliści:Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Łukasz Sułkowski
Eksperci:Dr Andrzej Kurkiewicz, Prof. Regina Lenart – Gansiniec, Dr Jarosław Protasiewicz
Termin:4 czerwca 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
zapisz się już dziś!
 • Organizatorzy:
  logo-pcg
  logo-frp
 • Patronaty:
  logo-ministerstwo
  logo-krasp
 • Patronat medialny:
  logo-forum-akademickie
O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący KRASP, a patronat medialny - miesięcznik Forum Akademickie.

Zapisz się się już dziś!

Wybierz webinaria, które Cię interesują:

Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki

Imię *
Nazwisko *
Stanowisko *

Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki

Nazwa uczelni *
E-mail *
Telefon *
Dziękujemy za zapis.
Krok 1/3
VI Webinarum: Cyfryzacja uczelni e-administracja
4 czerwca 2020 r., 13:30-15:00

Podczas VI Seminarium pragniemy przedyskutować problematykę cyfryzacji uczelni oraz e- administracji, a także wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie dobre praktyki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii. W rezultacie, wynikiem debaty będzie zgłoszenie propozycji, opinii i rekomendacji.

Obszar tematyczny debaty obejmuje następujące zagadnienia:
 • Cyfryzacja jako strategiczny kierunek rozwoju uczelni – polskie i światowe doświadczenia,
 • Szczególne wyzwania dla cyfryzacji uczelni wynikające z pandemii,
 • Rola ministerstw, NCBiR, NCN, OPI i innnych agend rządowych w procesach cyfryzacji i e-administracji oraz plany rozwoju digital university,
 • Interesariusze uczelni w procesach cyfryzacji,
 • E-administracja, metody oraz narzędzia cyfrowego i zdalnego zarządzania uczelniami,
 • Technologie cyfryzacji w realizacji trzech misji akademickich,
Paneliści VI Webinarium
person_2
Prof. Jerzy Woźnicki

Prof. Jerzy Woźnicki - profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

person_1
Prof. Łukasz Sułkowski

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

Eksperci
person_3
Dr Andrzej Kurkiewicz
Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Zastępca Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym.
Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno –rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

person_3
Dr hab. Regina Lenart, prof. UJ
Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

Specjalizuje się w problematyce crowdsourcingu, organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania publicznego. Jest autorką ponad 80 prac naukowych. Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ekspert oceniający w konkursach Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest członkiem International Research Society for Public Management, International Society for Knowledge Organization oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

person_3
Dr inż. Jarosław Protasiewicz
Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.

Komitet programowy

Przewodniczący:

 • prof. Jerzy Woźnicki

Członkowie:

 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
 • prof. Andrzej Eliasz
 • prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
 • prof. Bronisław Marciniak
 • prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
 • prof. Łukasz Sułkowski
Wszystkie tematy
 • Webinar I

  Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Eksperci:
  • Prof. Wojciech Misiąg
  • Prof. Tomasz Szapiro
  Termin:
  data: 30.04.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar II

  Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Magda Sochacka
  Eksperci:
  • Dr Inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska
   Dr Krzysztof Wojewodzic
   Maciej Madziński
  Termin:
  data: 07.05.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar III

  Wpływ epidemii na rekrutacje na studiach w perspektywie bieżącej i długoterminowej

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Leszek Lewoc
  Eksperci:
  • Dr Anna Budzanowska
  • Prof. Zbigniew Marciniak
  • Prof. Grzegorz Mazurek, prof. ALK
  Termin:
  data: 14.05.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar IV

  Wydłużenie ewaluacji naukowej– nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  Moderator:
  • Prof. Stefan Jackowski
  Eksperci:
  • Prof. Emanuel Kulczycki
  • Prof. Jan Pomorski
  • Dr Bartłomiej Skowron
  Termin:
  data: 21.05.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar V

  Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Marek Kwiek
  Eksperci:
  • Prof. Wiesław Banyś
  • Prof. Stanisław Bielecki
  • Prof. Maria Próchnicka
  Termin:
  data: 28.05.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar VI

  Cyfryzacja uczelni e-administracja

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Eksperci:
  • Dr Andrzej Kurkiewicz
  • Prof. Regina Lenart – Gansiniec
  • Dr Jarosław Protasiewicz
  Termin:
  data: 04.06.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar VII

  Strategie uczelni w obliczu pandemii

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Dominik Antonowicz (tbc)
  Eksperci:
  • Prof. Piotr Jedynak (tbc)
  • Prof. Andrzej Kaleta (tbc)
  Termin:
  data: 18.06.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar VIII

  Jakość kształcenia w czasie i po pandemii

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Krzysztof Diks (tbc)
  Eksperci:
  • --
  Termin:
  data: 25.06.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył
 • Webinar IX

  Wyzwania zarządzania uczelniami w i po pandemii

  Moderator i eksperci
  Otwarcie:
  • Prof. Jerzy Woźnicki
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  Moderator:
  • Prof. Jarosław Górniak (tbc)
  Eksperci:
  • --
  Termin:
  data: 02.07.2020 r.
  godz.: 13:30 -15:00
  zapisz się ten webinar już się odbył

PCG Academia to lider na rynku usług IT dla uczelni oraz wyłączny partner technologiczny firm Blackboard i Inspera w Polsce.

www.pcgacademia.pl
Marki PCG Academia:
 • logo-lumen
 • logo-educloud
 • logo-sciencecloud
Kontakt